Következő tantermi KRESZ tanfolyam: 10.07 BEIRATKOZÁS: 10.03.-ig! Online kresz tanfolyam folyamatosan.
25.000 Ft Állami Támogatás! Diákoknak 20 éves korig és Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak.

Általános szerződési feltételek

LUDMAN FIVÉREK SPURI-SULI BT. www.spurisuli.hu , www.spuri-suli.hu

Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a címen.

A személyes adatok törlését a címen lehet kérni.

Bevezetés

A Ludman Fivérek Spuri Suli Betéti Társaság (székhely: 1239 Budapest, Táncsics Mihály utca 112. , cégjegyzékszám: 01-06-511534, adószám: 28650474-2-43) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az

adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.spuri-suli.hu és a fenti tartalmi előíráson

alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.spuri-suli.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezet címei mögött megjelenítjük

a jogszabályi hivatkozást is.

 1. Értelmező fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak azonosak a GDPR fogalmaival, azonban a könnyebb áttekinthetőség érdekében magyarázó megjegyzéseket fűztünk hozzá.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely

természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

„álnevesítés” (pszeudonimizáció): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk

felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve,

hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított

vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi

szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok

kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a

tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő

nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a

személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az

uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi

szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az

érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen

irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen

vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést

eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres

gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez a

szerv: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján

érint:

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában

lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező

adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül

sor; vagy

személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi

helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy

valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1)

bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 1. Az adatkezelés jogalapja

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének

beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A https://spuri-suli.hu látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és

adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.

A vásárlás során a felhasználó és az adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.

A Ludman Fivérek Spuri Suli Bt. Hűségprogram rendszert üzemeltet, amely a weboldal használata során profilinformációkat gyűjt a vásárlókról. A profilalkotás célja: a vásárlók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók.

Amennyiben nem ért egyet a profilalkotással, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása esetén kedvezmények lehetőségétől esik el.

 1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és

törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3.1. Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:

Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.

Az adatoknak naprakésznek és pontosnak kell lenni, amelyet az adatkezelő úgy biztosít, hogy a felhasználói profiljában bármilyen

adatát módosíthatja.

Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a

weboldal és a webshop működését.

3.2. használjuk az adatait?

Az Ön adatai, számítógépes adatfeldolgozással kerülnek továbbításra, annak érdekében hogy a Felhasználó Fiókját kezelhessük. Az

Ön adatait minőségbiztosítási célból és statisztikai tanulmányok készítése illetve, előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi

ajánlatok megküldése céljából aLudman Fivérek Spuri Suli Bt. cégcsoport más tagjai is felhasználhatják.

3.3. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Erről a honlapról összegyűjtött adatokat elsősorban aLudman Fivérek Spuri Suli Bt., mint adatkezelő használja fel minőségbiztosítási és

előzetes hozzájárulással készülő kereskedelmi ajánlatok megküldése céljából használhatják fel.

3.4. Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatai nem kerülnek továbbításra az Európai Unión kívülre.

3.5. Milyen jogai vannak?

A GDPR 13-14-15-16-17-18-20-21-22 cikkei szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak

helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni. Továbbá tiltakozhat a személyes adatainak

kezelése ellen, és jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá automatizált adatkezelés, ideértve profilalkotás.

A fenti jogokat akként gyakorolhatja, hogy a https://www.spuri-suli.hu/tanfolyamok/ oldalon keresztül levelet küld az

adatkezelés megjelölésével. Kérheti bármikor az adatai törlését is, amelyet a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén teljesítjük.

Ugyancsak kérheti a 8 évnél régebbi vásárlási előzmények törlését. Adatai törlésével megszűnik a Ludman Fivérek Spuri Suli Bt. weboldalon a

regisztrációja, nem fog tudni belépni a weboldalra és webshopon történő vásárlást sem fog tudni intézni, illetve a Hűségprogramból is

töröljük az adatait.

Amennyiben a http://spurisuli.hu a profilalkotás vagy remarketing tevékenységet végez, úgy ehhez a hozzájárulását jelen

szabályzat elfogadásával megadottnak tekintjük. Abban az esetben, ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy azt alábbi e-mail

címre küldött üzenetben jelezheti: spuri.suli@gmail.com. Amennyiben a kereskedelmi célú adatkezeléshez előzetesen

hozzájárult, https://spuri-suli.hu/ biztosítja, hogy ennek megváltoztatását bármikor kérhesse. Az elektronikusan hozzájárulás

illetőleg szerződés alapján kezelt adatai tekintetében joga van az adatok hordozásához, kérésére megfelelő formában előkészítjük az

adatokat.

3.6. Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

 1. a) az adatgyűjtés ténye,
 2. b) az érintettek köre,
 3. c) az adatgyűjtés célja,
 4. d) az adatkezelés időtartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím,

szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím, adószám.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett személy.

Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal

kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve a

számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni

ezeket az adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a

fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon:

Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– e-mail útján spuri-suli@gmail.com e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)

bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag

elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben

oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy

személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok

teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. Adatrögzítés cookie-k segítségével
 2. 1. Mi az a cookie?

A “cookie” vagy “süti” egy kisméretű fájl, amely a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő,

látogatott oldalak, stb.). Ezeknek a tartalma ellenőrizhető, különösen azért, hogy a böngészést hatékonyabbá tegyük. Ezek a cookie-k

nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyből Önt azonosítani tudhatnánk.

Az átláthatóság kedvéért, a következő bekezdések egy összefogó képet alkotnak az https://spuri-suli.hu által használt cookiekról

és olyan megoldást tudnak kínálni, amely segíti a megfelelő döntés meghozatalát. Fontos leszögezni, hogy a számítógép mások

számára hozzáférhetővé tételével a cookie-k működésén is változtathat.

4.2. A spurisuli.hu mire használja a cookie-kat?

A www.spuri-suli.hu , azért használ cookie-kat, hogy a felhasználó böngészését segítse és a felhasználói élményét növelje.

A spurisuli.hu használhat cookie-kat ahhoz, hogy bizonyos termékekkel kapcsolatosan tájékoztasson, igénybe vett

szolgáltatásokkal és meglátogatott oldalakkal kapcsolatban informáljon. Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy személyre szabott

tartalmat tudjunk készíteni és különösen személyre szabott ajánlatokat készítsük, amikor Ön az oldalunkra lép. Ezeket a cookie-kat a

kérésének megfelelően – a következő bekezdésben leírtak szerint – tudjuk beállítani. Amennyiben elutasítja a következő bekezdésben

leírt cookie-k használatát, amely lehetővé tenné, hogy annak a rögzítését, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat, oldalakat

választott ki, a böngészési tartalom nem lesz személyre szabva és az esetlegesen megjelenő hirdetés irreleváns lehet Ön számára.

4.3. Milyen cookie-kat használ a spuri-suli.hu?

Munkamenetre szóló cookie-k:

A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen

tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön

maradnak, ha bezárod a böngészőt, vagy újraindítod a számítógépet.

Webanalitikai cookie-k:

A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá

tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik.

A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal

látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.

További információ a Google által kezelt sütikről:

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Követő cookie-k:

Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartásodat és ez alapján elemzéseket végezhessünk.

Hirdetésekkel kapcsolatos cookie-k:

Criteo, RTB House, Facebook, Adform, Bing és Google Adwords sütiket azért helyezünk el az oldalon, hogy a felhasználóinkat célzó

hirdetések minél inkább relevánsabbak legyenek, így fordulhat elő, hogy böngészési előzményei alapján hasonló termékek hirdetéseit

láthatja egy-egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalon.

Facebook sütikről további információk: https://www.facebook.com/business/gdpr

Bing ads sütik: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx#General-FAQ

Google által kezelt sütik: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Profilalkotás

A cookie-k és a hirdetési technológiák, mint például adatgyűjtő jelek, pixelek és névtelen, hirdetési hálózathoz kapcsolódó címkék

segítenek nekünk abban, hogy a releváns hirdetéseket sokkal hatékonyabban jelenítsük meg a számodra. Ezek alapján akár egyedi

hirdetések, kedvezmények is megjelenítésre kerülhetnek.

Profilozásra használt rendszerek, Ysance DMP rendszere szintén sütiket helyezhet el a böngészőjében, amely a hirdetések jobb

kiszolgálását biztosítja vásárlói és böngészési előzmények alapján.

Remarketing és retargeting:

Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten

megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google, Facebook és RTB cégek (RTB House, Criteo) rendszere.

Felhasználói élmény növelésére használt cookie-k:

Heatmap készítéséhez, AB tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik:

Beampulse, AB Tasty, a Hotjar és Keepy Eyes cookie-k a felhasználói viselkedést figyelik, melyek elemzésével szintén a felhasználói

élmény növelését, a weboldal könnyebb használhatóságát tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon

felhasználói visszajelzésekre.

A cookie-król bővebben lásd a cookie szabályzatunkat.

4.4. Lehetővé teszi a spur-suli.hu , hogy harmadik személyek a cookie-kat használják, amiközben Ön böngészik?

A www.spurisuli.hu a Google AnalyticsTM rendszerét használja és a honlap analizálást a Google Inc. segítségével végzi. Google

Analytics olyan cookie-kat használ, amelyek szövegfájl formátumúak, és a felhasználók honlapböngészési szokásait elemzi, erről

készít statisztikákat. Az oldal böngészésével kapcsolatosan a cookie-k által generált adatok (ideértve az IP címet is) a Google által

kerülnek tárolásra és tovább küldésre az Egyesült Államokban található szerverekre. Google ezeket az információkat az oldal

használatával kapcsolatos értékelésekre, oldalt közzétevő által igényelt jelentések készítésére és az oldal használatával kapcsolatos

egyéb szolgáltatások ajánlására használja fel. Google abban az esetben jogosult ezeket az adatokat harmadik személynek

továbbítani, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ezek a harmadik személyek a Google vagy a közzétevő helyett maguk továbbítják

ezeket az adatokat. Google nem kapcsolja össze az IP címét a többi olyan adattal, amely a Google rendelkezésére áll. A cookie-k

használatát leállíthatja, ha a böngésző beállításaiban ezt rögzíti (lsd. alább).

A weboldal használatával kifejezetten hozzájárul, hogy a Google az itt rögzített feltételekkel és az itt megállapított célok érdekében

kezelje a személyes adatait. A Google Titoktartási Szabályainak megismeréséhez, kérjük látogassa meg a következő weboldalt:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

 1. 5. Hogyan tudja a cookie-kat kezelni?

– Böngészési beállítások és a választásának következményei: Többféleképpen lehet a cookie-kat kezelni. Bármikor a a böngésző

Beállítások menüpont, Segítség opció kiválasztásával módosítható a cookie-kra vonatkozó beállítás. Ez megmutatja, hogy hogyan

lehet kitörölni a cookie-kat, hogy lehet értesítést kérni arról, ha cookie-t kapott vagy hogyan lehet hatástalanítani valamennyi vagy

bizonyos feladóktól származó cookie-kat. Lehetősége van arra is, hogy a cookie-kat manuálisan törölje.

Lehetősége van továbbá arra, hogy hatástalanítsa vagy kitörölje a böngészője kiegészítő szoftvere által használt hasonló cookie-kat,

úgy mint a Flash cookie-kat, módosítva a kérdéses szoftver beállításait vagy a szoftvert közzétevő honlapján.

Fontos tudni, hogy a böngésző beállításainak ilyen módosítása magával vonhatja, hogy egyes tartalmakhoz való hozzáféréstől vagy

egyes várt szolgáltatástól elessen. Nem vállalunk felelősséget a cookie-k korlátozásának következményeként előálló korlátozott

működésből eredő következményekért.

A választási lehetőség a használt böngészőtől függ. Minden böngésző beállításában lehetőség van a cookie-k kezelésére. Az erre

vonatkozó információ a böngésző segítség menüpontjában található meg, amely részletes információt tartalmaz a választható

beállításokról.

Az Internet Explorer™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki az Internet beállítások parancsot, majd kattintson a

biztonság fülre és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a biztonság tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a

következő link szerinti utasításokat:https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Chrome™ esetén: Nyissa meg a Beállítások menüpontot, majd kattintson a Haladó beállítások parancsra, majd a biztonságra

vonatkozó menüpontban a tartalmi beállítások opcióban jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti

utasításokat: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&hlrm=en

Safari™ esetén: Nyissa meg az Beállítások menüpontot, válassza ki a biztonság opciót és jelölje be a kívánt beállításokat vagy

kövesse a következő link szerinti utasításokat: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

Opera™ esetén: Nyissa meg az Eszköz menüpontot, válassza ki a Személyes adatok törlése parancsot, válassza a részletes

beállítások tab-ot és jelölje be a kívánt beállításokat vagy kövesse a következő link szerinti utasításokat:

http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Okos telefon használata esetén: Annak beállításához, hogy a Safari™ böngészője elfogadja a cookie-kat Az alapképernyőn válassza ki

a beállítások menüpontot, Safari opciójában érintse meg a Cookie-k elfogadása opcióban a soha, látogatott oldalakról, mindig

parancsok közül, amit beállítani szeretne. A cookie-k törléséhez Beállítások menüpont, Safari opciójában válassza ki a Cookie-k

törlése parancsot. A telefonon lévő valamennyi cookie törlése a Menü, Beállítások, Minden Cookie törlése parancs kiválasztásával

lehetséges.

Adatkezelések

Az adatkezelő az alábbi tevékenységek során az itt megjelölt célból kezel személyes adatokat:

regisztráció: az adatkezelés célja a felhasználói fiók létrehozása és karbantartása

Hírlevél és direkt marketing: termékismertetők és akciók, kedvezmények

Hűségprogram: vásárlási adatok marketing célból

zárt láncú kamerafelvétel: személy- és vagyonbiztonság az áruházakban

panaszkezelés: kötelező fogyasztóvédelmi panaszrendszer és ügyfélszolgálat üzemeltetése

remarketing hirdetések: böngészési adatok alapján

profilozás: böngészési adatok és vásárlási adatok alapján

Egyéb harmadik szolgáltatók (címzettek):

Facebook, Google, Microsoft,

 1. Hírlevél, DM tevékenység

5.1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

5.2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok

küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

5.3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az

ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli

nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben

lévő linkre kattintva. Ez alól kivételt képez a nem marketing célú rendszer üzenet. Amennyiben nem kíván rendszerüzeneteket kapni,

törölheti profilját, vagy annak törlését az alábbi e-mail címre küldött üzenetben kérheti: spuri.suli@gmail.com.

5.4. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére,

tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

5.5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

5.6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai

kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A

hírlevél feliratkozását a spurisuli.hu oldalon, a fiókom gombra kattintva bejelentkezés után tudja kezelni. A Ludman Fivérek Spuri Suli Bt. -től az alábbi témákban kaphat hírleveleket: kereskedelmi, akciók, kedvezmények, újdonságok, kifutótermékek.

 1. Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános

profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a weboldalon egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a

weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel

kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a

https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és

módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),

(https://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 1. Adattovábbítás

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

 1. a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím,

számlázási név, email cím.

 1. b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím,

számlázási név.

Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek

tiszteletben tartásával:

 1. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: PoNexLog Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek utca 13-15. A12/1 ép.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 251 3397

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@postnet.hu

 1. Könyvelési tevékenység igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Az adatfeldolgozó megnevezése:

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám:

E-mail cím:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a Szolgáltató könyvelését végzi.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató

adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

13/A. § (3) bekezdése.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának

védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint

az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált kezelése során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő

használatának megakadályozását;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely

szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 1. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus

adatfeldolgozó rendszerekbe;

 1. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 2. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor

tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a

személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Jogorvoslat

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét

az adatátvevő köteles bizonyítani.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében

beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az

automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az

adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3

napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul

bírósághoz.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának

sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog

megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest 2020.02.12

Jelentkezz még ma!

A KATEGÓRIA | A1 KATEGÓRIA | A2 KATEGÓRIA
AM KATEGÓRIA | A1/B KATEGÓRIA | B KATEGÓRIA | BATK KATEGÓRIA

 

Tovább a tanfolyamokhozTovább a kapcsolatokhoz

Rólunk röviden:

Iskolánk “B” kategóriás autóvezetői- és “AM”, “A1”, “A2”, valamint “A” motoros jogosítvány megszerzéséhez szükséges képzéssel – és teljeskörű ügyintézéssel foglalkozik – iskolavezetőnknek Ludman Lajosnak 40 éves tapasztalatával a háttérben. A tanulókat 20 magasan képzett, türelmes közlekedési szakember várja, biztosítva a jó tudásszint elérését.

CÍMÜNK:

1138 Budapest,
Váci út 178., Paduc utca 1.

KÖVESS MINKET!

2023. augusztus 1-18-ig szabadság miatt
ügyfélfogadás 09:00-12:30 és 13:30-17:00 óráig van.